Agrárkamarai tagság: az MVI állásfoglalása

Szerző: | 2017.07.21 | Céghírek, Hírek

Jó néhány vendéglátó vállalkozás a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara tagjává vált, akarata és tudta nélkül. Sőt, visszamenőleg követelik tőlük a tagdíjat is.

A Magyar Vendéglátók Ipartestülete fontosnak tartotta egy tájékoztatás és ajánlás megfogalmazását, mivel számos panasz érkezett a szervezethez, miszerint, vendéglátó vállalkozások automatikusan, a törvény erejénél fogva a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) tagjává váltak. Ezt annak köszönhetik, hogy – bár soha nem művelték – olyan tevékenységi kör is szerepel az alapító okiratukban, amelynek alapján, a Magyar Agrár-, Élelmiszer-gazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi CXXVI. törvény szerint kötelezően kamarai tagokká váltak.

Az MVI állásfoglalása itt olvasható:

 

Tájékoztató az agrárkamarai tagságról

A Magyar Vendéglátók Ipartestülete az alábbi tájékoztatást és ajánlást fogalmazza meg a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarai tagsággal, illetve a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarai tagságból eredő díjfizetési kötelezettségekkel kapcsolatban.

Amint azt bizonyára sokan tapasztalták, a gazdasági társaságok sora vált automatikusan, a törvény erejénél fogva a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara tagjává – köszönhetően a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi CXXVI. törvény rendelkezéseinek. Az említett jogszabály 5.§ (1) bekezdés d) pontjában foglaltak értelmében a kamarai tagság az agrárgazdasági tevékenység folytatása és az élelmiszerlánc-felügyeleti információs rendszerben történő nyilvántartásba vétel együttes fennállásának napján, a törvény erejénél fogva jön létre; a jogszabály 2/A.§ rendelkezései értelmében pedig „agrárgazdasági tevékenység folytatásának kell tekinteni, ha az 1. és 2. mellékletben ÖVTJ- és TEÁOR kódszámok szerinti tevékenységek az e törvény alapján az agrárgazdasági kamara részére adatszolgáltatásra kötelezett közigazgatási nyilvántartási feladatok ellátó szervnek, vagy a cégbíróságnak az érintett személyről vezetett nyilvántartásában szerepelnek.” Más szavakkal: az agrárgazdasági kamara a törvény hatálybalépésével automatikusan tagjának tekintette azokat a társaságokat, vállalkozásokat, amelyek a cégnyilvántartásban, vagy (őstermelők, egyéni vállalkozók esetében) a közigazgatási hatóságoknál olyan tevékenység végzését (is) feltüntették, amely a hivatkozott jogszabály 1. és/vagy 2. mellékletében fel van sorolva – függetlenül attól, hogy az adott tevékenységet a társaság, vállalkozás ténylegesen végezte-e, vagy sem.

A fenti rendelkezések eredményeként – Ipartestületünk tudomása szerint – egy sor olyan gazdasági társaság, vállalkozás vált automatikusan az agrárgazdasági kamara tagjává, amely a tagsági jogokkal járó jogok és kötelezettségek gyakorlását nem kívánta, illetve amely a törvény 1. és 2. mellékletében megjelölt tevékenységeket valójában soha nem folytatta. Az ilyen társaságok esetében a kamarai tagság indokolatlannak tűnik, egyúttal indokolatlannak tűnik a tagsági díj megfizetése is.

Ipartestületünk tudomása szerint az ilyen gazdasági társaságok, vállalkozások a kamarai tagságukról és az ezzel együtt járó díjfizetési kötelezettségről csak évekkel a tagság fentiek szerinti keletkezését követően, a kamara tagdíjfizetési felhívásából szereztek tudomást – amely körülmény a kamarai tagságból eredő előnyöket is alappal kérdőjelezi meg, valamint felveti annak kérdését is, hogy a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara eleget tett-e törvényben rögzített, a kamarai tagsági jogok gyakorolhatósága érdekében fennálló kötelezettségeinek.

Ipartestületünkhöz több panasz is eljutott a fentiek szerinti eljárás méltánytalanságára, illetve arra nézve, hogy álláspontjuk szerint a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara jogalap nélkül érvényesít jelentős összegű tagdíj iránti igényt – amely körülményre tekintettel Ipartestületünk szükségesnek érezte a tájékoztatást és azt, hogy megfogalmazza álláspontját a kialakult helyzetre vonatkozóan, valamint feladatának tekintette egy ajánlás megfogalmazását az ügyben.

 

Befizetési kötelezettség

Mindenekelőtt tájékoztatjuk Önöket, hogy álláspontunk szerint a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara tagság keletkezésével kapcsolatos álláspontja, illetve a törvény erejénél fogva létrejött kamarai tagságból eredő tagdíjkövetelése a jelenleg hatályos jogszabályok alapján formálisan megalapozott. Erre tekintettel elsősorban azt javasoljuk az érintetteknek, hogy vegyék komolyan a kérdést; a struccpolitika az ügy kapcsán álláspontunk szerint semmiképp sem lehet célravezető. Felhívjuk figyelmüket, hogy a hivatkozott jogszabály 11.§ (2) bekezdésében foglalt rendelkezés értelmében a meg nem fizetett kamarai tagdíj, pótlék, valamint a nyilvántartásba-vételi díj köztartozás, amelyet meg nem fizetésük esetén az állami adóhatóság adók módjára hajt be.

Ipartestületünk, illetve több tagunk is kiterjedt levelezést folytatott a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarával, amely levelezés alapján Ipartestületünk tudomására jutott, hogy a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 2017. május 24-i küldöttgyűlése lehetőséget teremtett a tagdíjkedvezmények visszamenőleges igénylésére. E döntés értelmében 2017. július 31-ig van lehetőség a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Alapszabálya II. fejezet G) 06-11. pontjaiban foglaltak szerinti kedvezmények (pl. árbevétel-arányosítás) visszamenőleges (2013-2016. évre vonatkozó) igénylésére. Emellett lehetőség nyílt a 2013-2015. évi kötelezettségek elengedésére, továbbá a 2017. évi tagdíjfizetési kötelezettség alóli mentesülésre, amennyiben az adott társaság, vállalkozás a bejegyzett agrárgazdasági tevékenységeit ténylegesen nem végzi és nem kíván a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara tagja lenni.

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara tájékoztatása szerint a 2013-2015. évekre vonatkozó tagdíjkövetelés elengedésének, illetőleg a 2017. évi tagdíj alóli mentesülés feltétele, hogy az adott gazdasági társaság, vállalkozás

  1. a 2016. évi tagdíjtartozását (pótlékkal együtt) megfizesse;
  2. töröltesse a nyilvántartásokból valamennyi agrárgazdasági tevékenységét;
  3. a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Alapszabályában foglalt tagdíjalap csökkentő kedvezményeket a 2016. évi tagdíj vonatkozásában már ne igényelje és;
  4. megküldje a megfelelően kitöltött nyilatkozatot, amelyben vállalja, hogy 2019. december 31-ig nem keletkezik újra Nemzeti Agrárgazdasági Kamarai tagsága.

Annak hangsúlyozása mellett, hogy a fenti a) és d) pontban foglaltak szerinti feltételek teljesítését Ipartestületünk méltánytalannak, illetve alaptalannak tartja, javasoljuk, hogy akik a bejegyzett agrárgazdasági tevékenységeket ténylegesen nem végzik és nem kívánnak a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara tagjai lenni, éljenek a fentiek szerinti lehetőséggel, vagyis terjesszenek elő a tagdíj visszamenőleges elengedésére irányuló kérelmet, valamint a fentiekben írt határidőben tegyék meg a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által megkövetelt, a fentiekben leírt lépéseket és érjék el a 2013-2015. évekre vonatkozó tagdíjak visszamenőleges elengedését, mentesüljenek a 2017. évi tagdíj alól és szüntessék meg Nemzeti Agrárgazdasági Kamarai tagságukat.

 

Alkotmányossági panasz

Emellett Ipartestületünk tájékoztatja az érdekelteket, hogy álláspontja szerint a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi CXXVI. törvény 2/A.§-ban foglalt, a fentiekben idézett rendelkezése Magyarország Alaptörvényébe ütközik, álláspontunk szerint ugyanis a 2/A.§-ban foglalt ún. megdönthetetlen vélelem (ti. az a vélelem, amely szerint úgy kell tekinteni, hogy ha egy társaság, vállalkozás a hivatalos nyilvántartások szerint egy bizonyos típusú tevékenységet a nyilvántartás szerint végzett tevékenységei között feltüntet, akkor azt a tevékenységet valóban végzi) nem állja ki az alkotmányosság próbáját.

Erre tekintettel Ipartestületünk, illetve egyes tagjai az alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény 26.§ (2) bekezdés a) pontja szerinti alkotmányjogi panasz előterjesztését tervezik. Mivel az alkotmányjogi panasz előterjesztésének lehetőségét a jogszabály jelentősen korlátozza, illetve olyan feltételekhez köti, amelyeket a kérelmezők nem feltétlenül fognak tudni teljesíteni, emellett Ipartestületünk az Alaptörvény 24. Cikk (2) bekezdés e) pontjában említett szervekhez is tervez fordulni a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi CXXVI. törvény Alaptörvénnyel való összhangjának felülvizsgálatára irányuló eljárás kezdeményezése érdekében. Az említett eljárások eredményeképpen – reményeink szerint – az Alkotmánybíróság megállapítja a hivatkozott jogszabályhely alaptörvény-ellenességét és hatályon kívül helyezi azt. Egy ilyen esetleges döntés megnyithatja a lehetőséget az érdekeltek előtt arra, hogy az esetlegesen korábban megfizetett tagdíjakat (ideértve a fenti a) pontban foglaltak szerint megfizetett tagdíjakat is) visszakövetelhesse a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarától.

Tekintettel azonban arra, hogy a jelen bekezdésben említett eljárások igen hosszadalmasak, illetve arra, hogy az eljárások kimenetele kétséges, óva intjük az érdekelteket attól, hogy csak ezen eljárásokban bízva ne teljesítsék a törvény erejénél fogva létrejött kamarai tagságukból eredő kötelezettségeket.

Amennyiben jogi segítségnyújtásra lenne szükségük a fentiekből következően, írjanak nekünk az info@mvi.hu e-mail címre.

Bízunk benne, hogy a fentiek szerinti tájékoztatásunkkal, ajánlásunkkal, illetve az általunk tervezett jogi lépésekkel hozzájárulhatunk az Önök vállalkozásainak sikeres és jogszerű működéséhez.

Budapest, 2017. július 20.

 

Tisztelettel:

Kovács László

elnök

Magyar Vendéglátók Ipartestülete